September 16, 2008

येईतो बोलावणे

येईतो बोलावणे

वाहिले तुझिया चरणे सुखदु:ख उणेदुणे
तुवें दिले तैसे जगणे येईतो बोलावणे.

नाही मानपान जोखणे सोडिजे अहंकारी लाजीरवाणे
हव्यासाने भरले जीणे मिरावावे जीवाचे अमूल्य लेणे.

चव्वलाच्या नादीं घटकापळांच्या हिशेबी
मोहाचे मोहोळ खरेची वाटले.

मोहाचे मोहोळ वाटले जीवाचे सार्थक
कर्मयोगी मधुमाशी मुक्त मात्र.

नाही चुकावावा क्षण जीवनमरणाच्या रेषा क्षीण
अथवा भरकटणे उरेल रानोमाळ.

अहंकाराच्या जाळी उभ्या पावलोपावली
शुध्द हरपली वेळोवेली अष्टांगी सावधान.

आकाशी झेप पतंगाचे जळणे
सार्थकी लागणे दिव्याशी जोड़ने.
-----
रेमीजीयस डिसोझा
२८.१२.१९९९
~~~~~~
© Remigius de Souza. All rights reserved.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

Labels: , ,

2 Comments:

At 16 September 2008 at 13:15 , Blogger HAREKRISHNAJI said...

Fantastic

 
At 17 September 2008 at 11:55 , Blogger Archetypes India said...

Harekrishnaji,
Thanks for visiting my blog and your comment. Please do visit it again... and feel free to assess and to suggest.

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home