January 15, 2009

घर माझे मोठ्ठे आभाळाएवढे

घर माझे मोठ्ठे आभाळाएवढे

घर माझे मोठ्ठे आभाळाएवढे.
हरवून बसलो होतो स्वत:ला
जेव्हा अंहकार जागा झाला .
नदी केव्हाच वाहून गेली होती.

अंहकार एकटा आहे -
एकाकी आहे.

रंग उडाले आभाळाला चिकटले.
रंगले अपार आकाश -
उजाड राने पथ्थर झिजलेले -
आभाळ राहिले रंगलेले.


c~~~~
© Remigius de Souza। All rights reserved।
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home