December 15, 2011

मनोगत: शेतकरी

मनोगतः जोवर ग्रामीण जनतेला, यातील तीस टक्के लोक शहरांतील झोपडपट्टींत खितपत पडले आहेत, कायदा व व्यवस्था यांपुढे जावून न्याय मिळत नाही तोवर लाचलुचपत, आतंक, अतिरेक, दंगली, भाववाढ, अवर्षण, पूर, दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यांचा सुकाळ असणार.


रेमीजीयस डिसोजा 
 ~ ~ ~ ~ ~
© Remigius de Souza. All rights reserved.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment