September 19, 2008

व्यक्ती आणि समष्टी

रेमीजीयस डिसोजा उवाच:

व्यक्ती आणि समष्टी

व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या युध्दात
वसतीच्या वेशीवर
समष्टी कामास आली.
पराधीन - स्वाधीनतेच्या संघर्षात
परास्पराधीन कामास आले.
-----
मुंबई
१०.४.१९९७
~~~~~~
© Remigius de Souza. All rights reserved.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment