September 30, 2008

रंगले आभाळ अपार

रंगले आभाळ अपार

घर माझे मोठे आभाळाएवढे.
हरवून बसलो होतो स्वत:ला
जेव्हा अंहकार जागा झाला.
नदी केव्हाच वाहून गेली होती.
अंहकार एकटा आहे
एकाकी आहे.
रंग उडाले आभाळाला चिकटले।
रंगले अपार आकाश.
उजाड राने पथ्थर झिजलेले
आभाळ रंगलेले.
-----
स्थळ: बडोदे
तारीख: २६-१०-१९६९
~~~~~
© Remigius de Souza. All rights reserved.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment