April 23, 2010

मनोगत: धर्म नसतो प्रार्थनेत, मंत्रांत, पोथ्यापुस्तकांत; तो असतो आचरणात रोजच्या, प्रत्येकाच्या व सर्वांच्याच. प्रार्थना जेव्हा काम होते तेव्हा व्यापार येतो व धर्म चुपचाप बाजूला सरतो. पण काम जेव्हा प्रार्थना होते तेव्हा धर्माचा महिमा दाही दिशा होतो; धर्माला मग गरज नसते प्रचाराची, ना राजाश्रयाची, ना धर्मांतराची, ना भव्य स्माराकांची...


~~~~~~~~
© Remigius de Souza. All rights reserved.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment