May 15, 2010

आज मध्यान्ही हसलो माझ्या मढ्यावर

आज मध्यान्ही हसलो माझ्या मढ्यावर
माहित झाले यात माझ्या सुखाची ग्यारंटी आहे. 

टळली नव्हती दुपार तरी  

डामरी रस्ते  आपलेसे वाटले ---

रामबोलोच्या नादात. 

काळ्या दुपारी काजवे कवडसे 

हरवणाऱ्या शुध्दीचे  

पराकाष्टा करतात वाट उजवायची.   
  ~ ~ ~ ~ ~
© Remigius de Souza. All rights reserved.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment