January 03, 2009

बया पक्ष्याचे घरटे: एक अभ्यास

बया पक्ष्याचे घरटे: एक अभ्यास
नर बया पक्षी मादीला आकर्षित
करण्यासाठी घरटी बांधतो. त्यासाठी प्रथम सुरक्षीत जागा निवडतो. अशी जागा ओढ्याला लागून असलेले बहुधा काटेरी झाड, विहिरीची भिंत असतात. जैवीक तंतुने बनवलेले हे घरटे मजबूत असते. अशा जागी बया पक्ष्यांची एक वसाहतच तयार होते. सारख्याच दिसणारया या घरट्यामध्ये कमालीची विविधता असते.
पक्ष्यात जर एवढी बुद्धीमत्ता आणि निर्मितिक्षमता असते तर माणसामध्ये - अशिक्षित माणसात पण - किती असावी? पण प्रत्यक्षात मात्र वेगळाच अनुभव यतो.
~~~~~~~
© Remigius de Souza. All rights reserved.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

Labels: ,

1 Comments:

At 6 January 2009 at 20:25 , Blogger Harshada Vinaya said...

[:)]

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home