August 24, 2008

पाचोळा (हायकू)

पाचोळा ( आधुनिक हायकू)

तुझ्या मोटारीच्या मागे मागे
येई मी फ़रफ़टत ....
पाचोळा

(शेताकरयाला पाचोळा फार मोलाचा असतो। त्याची शेकोटी होते। त्याचे शेतासाठी (कम्पोस्ट) खत होते। पण आधुनिक इन्डियात [वाटल्यास भारत म्हणा किंवा हिन्दुस्तान म्हणा] टाटा सारखे आधुनिक राजे महाराजे तयार झाले आहेत. शेतकरी की पाचोळा, त्यांची त्याना काय किंमत ? पुढे वाचा )


२४.८.२००८
~~~~~~

© Remigius de Souza. All rights reserved.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment