August 01, 2008

वळणावळणाने जाणारी वाट

वळणावळणाने जाणारी वाट

वळणावळणाने जाणारी वाट
माझ्या दारी
ओलावतो कातळ काळा मध्यान्ही
वळून पाहशील तेव्हा
हरवलेली वाट वळणावर
वळेसरात अबोलीच्या
माडराईत बांबूच्या बेटात
वळणाशी श्रंगार वाऱ्याचा फुलेल
पायरव हरवेल आभासात
~~~~
सावंतवाडी
सन १९७०

~~~~~~~
© Remigius de Souza. All rights reserved.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment