October 03, 2008

आई तुझ्या कष्टांचा वाटा मला दे

आई, तुझ्या कष्टांचा वाटा मला दे
सर्व सुखदु:खाच्या फेर्यात
उत्कर्ष अपकर्षाच्या चक्रात
शहाणपण दैवाच्या आवर्तात
तुझ्या कष्टाचा वाटा मला दे.

ही माती घडवण्यासाठी किती कष्टांचे
डोंगर पालथे घातलेस
त्या तुझ्या कष्टांचा वाटा मला दे.
---
स्थल: बडोदे
तारीख: १३-५-१९६९

~~~~~
© Remigius de Souza. All rights reserved.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment