October 23, 2008

जीवनरेखा - Life-line (Image)


जीवनरेखा
मातीतून येई वर
एका आयुष्याचा दोर
गुंफीत जाई वळेसार
मातीच्या स्पंदनांचा
काळाच्या वेशीवर...
अनावर गर्दीत सभोवार
नाही कधीही होत धरतीला भार।

* * *
टीप: वळेसार (मालवणी) गजरा (मराठी)
---
(रेमीचे सौभाग्य असे की तो झाला असेल कधी ना कधी सभोवतालच्या माणसाना भार पण कधीही नव्हता धरतीला भार। इतरांचे माहीत नाही। अशी ही रेमीची नागडी उघडी कविता। )
~~~~~

© Remigius de Souza. All rights reservede.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment