October 22, 2008

सखी तुझा अंतराय

सखी तुझा अंतराय

सखी तुझा अंतराय
आज आलेत पैसे
विकत घेतो अन्न काही
थोडा निवारा पांघरूण
चैन थोड़ी मौज मस्ती
जोवर आहे तुझा अंतराय

मग येशील तेव्हा
ठेवणार नाही यातले काहीच
नाही करणार साठेबाजी
असेन मी रीता

आज आलेत पैसे हातात
यास्तव आहे तुझा अंतराय .

(गुजरात
४-१०-१९७० )
~~~~~~

© Remigius de Souza. All rights reserved.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment