July 10, 2009

धरती, जळ आणि सांगाती

धरती, जळ आणि सांगाती

लाख लोकानी जी पुस्तके वाचली
ती मी कुवतेनुसार वेळोवेळी वाचली


त्यातल्या ख़ास हजार लोकानी जी वाचली
ती म्या कधी ना वाचली ना पाहिली ना ऐकली


धरती माझी आई - जळ माझे जीवन -
लाख माझे सांगाती - त्यानी केले औक्ष पूर्ण


~~~~~~~~~
© Remigius de Souza. All rights reserved.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment